Thursday, May 7, 2009

Kesedaran Visuai Part 2- Mengukur Kesedaran Visual


Bagaimanakah kita nak mengukur seseorang itu telah mengalami proses celik visual atau dengan perkataan lain bagaimanakah kita boleh mengetahui seseorang yang asalnya buta visual telah berubah menjadi celik visual? Persoalan-persoalan ini perlu dijawab dengan kajian yang terperinci. Kita boleh menggunakan kaedah eksperimental. Dengan mengambil sampelan individu atau kumpulan secara rawak. lakukan ujian bertulis atau objektif berpandukan slide gambar atau imej karya-karya seni. Jawapan dari ujian tersebut boleh digunakan untuk mengukur darjah kesedaran visual seseorang itu. Kedua lakukan ujian melukis dengan menggunakan pensil berpandukan objek-objek yang dipilih diletakkan di hadapan responden. Hasilnya juga boleh membuktikan darjah kesedaran itu. Ketiga melalui ujian apresiasi, respondon itu perlu membuat apresiasi secara lisan berpandukan karya seni yang sebenar. Percakapan itu direkodkan dan pengkaji itu boleh menilai sejauhmana darjah kesedaran visual responden itu.Seperkara lagi kita boleh menentukan ditahap manakah darjah kesdaran visual itu melalui ujian pre dan pos. Seseorang atau sekumpulan responden yang dpilih diberikan ujian pre dahulu kemudian setelah mengalami proses latihan yang dirancang dalam tempoh masa yang tertentu satu ujian pos dilakukan. Hasil ujian boleh dijadikan ukuran menentukan sejauhmanakah perubahan darjah kesedaran visual itu.

No comments:

Post a Comment